Nationella prov Naturorienterande Ämnen i Årskurs 6

Kursplanerna för de naturorienterande ämnena är till stora delar likalydande frånsett det centrala innehållet och kan därför diskuteras tillsammans. Kursplanernas syftestexter avslutas med tre långsiktiga mål som är formulerade i termer av förmågor som undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla. I texten nedan har ämnesnamnen ersatts med naturvetenskap (NO) medan det som är specifik för respektive ämne har fått en färgmarkering (biologi, fysik och kemi).

 

Genom undervisningen i NO ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

A. använda kunskaper i NO för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet /energi, teknik, miljö och samhälle /energi, miljö, hälsa och samhälle,

Information - Delprov A - Att kommunicera

 

B. genomföra systematiska undersökningar i NO,

Information om förmågan undersöka

 

C. använda NO:s begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara naturvetenskapliga samband i människokroppen, naturen och samhället/ i naturen och samhället / samhället, naturen och inuti människan.

Information om förmågan att använda begrepp

 

Ämnesproven i NO-ämnena för årskurs 6 kommer att vara uppdelade i tre delprov, ett för varje förmåga enligt ovan.

Delprov A: Förmågan att kommunicera

Delprov B: Förmågan att undersöka

Delprov C: Förmågan att använda begreppen