Nationella prov Naturorienterande Ämnen i Årskurs 6

Förmågan att använda begrepp


Kursplanerna för de naturorienterande ämnena biologi, fysik och kemi är till stora delar likalydande frånsett det centrala innehållet. Den delen som behandlar undervisningens syften avslutas med en sammanfattning i tre punkter som beskriver de förmågor som undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla. Förmågorna ligger till grund för kunskapskraven i ämnena. Detta dokument behandlar den tolkning av syften och kunskapskrav som gjorts i samband med framtagande av uppgifter som ska testa den förmåga som handlar förtrogenhet med biologins, fysikens respektive kemins begrepp och om att beskriva, förklara och resonera med hjälp av dessa. I fortsättningen kommer vi att benämna denna Förmågan att använda begrepp.


FÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA BEGREPP kommer att prövas i ett delprov. Detta kommer att innehålla 18 uppgifter; flervalsuppgifter, öppna uppgifter och olika varianter däremellan. Ungefär hälften av uppgifterna har fasta svarsalternativ. Eleverna kommer att få en timme för att genomföra delprovet. Exempel på hur uppgifter i ett sådant prov kan se ut finns i nedan. I stället för uppgifter från enbart ett ämne (som i de ordinarie delproven) visar vi uppgifter från alla tre ämnena biologi, fysik och kemi, och i varje ämne exempel på en flervalsuppgift och en öppen uppgift.


Ställningstaganden inför utprovningen 2013

 

När uppgifterna i detta delprov konstruerats har utgångspunkterna varit formuleringarna i syftestexterna i kursplanerna för biologi, fysik och kemi, det centrala innehållet för de tre ämnena samt kunskapskraven för de olika betygsstegen i respektive ämne.
I syftestexterna står att eleverna ska ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med biologins / fysikens / kemins begrepp, modeller och teorier. Sammanfattningen av syftet innehåller att eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att (för biologi, fysik respektive kemi):

 

 

Kunskapskraven beskriver vad eleverna ska kunna för olika betyg i slutet av årskurs 6. När det gäller Förmågan att använda begrepp ska eleven uppnå kvalitativt olika steg när det gäller hur goda kunskaper de har och hur de kan använda begrepp för att beskriva, förklara och visa på samband i olika sammanhang och om olika fenomen. Det finns också beskrivet att eleverna ska kunna resonera på olika nivåer om olika, specificerade ämnesområden.


Ovanstående tillsammans med det centrala innehållet har utgjort grund för urval och konstruktion av uppgifter som ska ge eleverna tillfälle att visa de förmågor de tillägnat sig, på olika nivåer.