Nationella prov Naturorienterande Ämnen i Årskurs 6

Rektors möjlighet att besluta om anpassning

För elever med en funktionsnedsättning som medför att de inte kan ge- nomföra provet enligt anvisningarna kan rektor fatta beslut om anpass- ning av genomförandet. Anpassningen ska ske i enlighet med elevens funktionsnedsättning. Om anpassningen motverkar provets syfte ger inte provet samma stöd för lärarens bedömning. Det är viktigt att läraren in- formerar eleven om hur anpassningen genomförs och hur bedömningen går till. Nedan följer exempel på möjlig anpassning.

 

Olika möjligheter att anpassa

Varje berörd elevs aktuella funktionsnedsättning utgör grunden för den anpassning som görs. Det kan dock vara svårt att veta vilken anpass- ning som kan vara lämplig och i vilken utsträckning den ska göras. Det finns risk att lärarens vilja att ge eleven en rättvis chans också kan påverka elevens sätt att resonera i för stor utsträckning. Detta kan också ske med nickningar och annat kroppsspråk, vilket inte är tillåtet vid nationella prov.

 

Mindre grupp

Det är möjligt att erbjuda att provet kan genomföras i mindre grupp eller enskilt för de elever vars funktionsnedsättning kräver detta.

 

 

Förlängd provtid

Det är möjligt att förlänga tiden. Skrivtiden kan också i vissa fall fördelas över flera kortare tillfällen.

 

Skrivstöd

Elev med funktionsnedsättning kan ges möjlighet att besvara uppgifterna muntligt och att läraren skriver ned det som eleven säger. Ett annat sätt kan vara att spela in vad eleven säger.

 

Lässtöd

Proven levereras inlästa på CD, om skolan har beställt sådana. Denna kan användas för elever med funktionsnedsättning. Läraren kan också läsa upp provet.